شورای سیاست گذاری و علمی دوره هفت گام

دکتر اکبر چراغی

دکترعلی اکبر صلاحی

دکترمحمدهادی کبیری