۱۴ تا ۱۸ سال

بزرگترین دغدغه این سن کسب مهارت درست و انتخاب رشته دبیرستان و یا برنامه ریزی برای کنکور است.

مشاورین پرگاردانش پس از دوره های کوتاه مدت پیش عملیاتی و ارزیابی های اولیه به شما برای کسب مهارت استاندارد و در مسیر استعدادتون و یا برنامه ریزی درسی بر اساس توانمندیتون کمک خواهند کرد.
سازمان فنی و حرفه ای و دانشگاه جامع علمی و کاربردی در این مسیر کنارمان خواهند بود.
مشاوره آنلاین